منابع انسانی

منابع انسانی

 

                                                                                                                                    اهداف اولیه شرکت 

تامین نیروی انسانی مجرب در راستای تحقق اهداف سازمان، توانمندسازی نیروی انسانی موجود از طریق آموزش مداوم، ایجاد روابط سازگار و قوی بین کارکنان سازمان، ایجاد فضای مناسب جهت انجام کار گروهی، تلاش در جهت جذب نیروی انسانی فعال و حفظ آن در آینده بنا بر اهداف سازمان.

استراتژی سازمان

• ایجاد اطمینان از پایبندی تمامی کارکنان بر اهداف سازمان
• افزایش آگاهی در ارتباط با پذیرش کارکنان سازمان به عنوان مشتریان یکدیگر 
• کمک به کارکنان در جهت بهره‌مندی از بیشترین سطح توانمندی‌شان
• ایجاد سینرجی بین واحدهای مختلف سازمانی
• تامین سیستم‌های مرتبط با منابع‌انسانی مورد نیاز جهت نهادینه‌سازی اصول سازمانی 
• بهبود مداوم ساختار سازمانی
• حصول اطمینان از وجود ارتباطات سازنده
• ایجاد عدالت در درون سازمان 
• جمع آوری و بهینه‌سازی تمامی اطلاعات در مورد کارکنان سازمان جهت استفاده از آنها در توسعه و اجرای سیاست‌های مدیریتی

آموزش و بهبود

ما بر این باور هستیم که ایجاد شرایط مناسب برای کارکنان جهت پیشرفت مداوم یکی از مهمترین فاکتورهای موفقیت  می‌باشد. 
در بازار تجاری رو به جهانی شدن امروز، اولویت ما دستیابی به فرداهای روشن‌تر با بهرمندی از متخصصین، مدیران
 اجرایی و رهبرانی دارای توانایی تطبیق با تغییرات و دانش لازم جهت پیشرفت در سازمان است.

برنامه های آموزشی این سازمان در جهت توانمندسازی کارکنان و در پی آن افزایش کارایی آنان طراحی شده است. 
شرکت حیات کیمیا  بر این باور است که تنها راه رشد سازمان، بهره گیری از کارکنانی پایبند بر اصول آموزش مداوم، محقق و پرس و جو و علاقمند به ارتباطات مثبت می‌باشد.